Nijsblêd Fûgelwacht Aldeboarn

Nieuwsblad Vogelwacht Oldeboorn

Door op de donkergroene balken te klikken wordt een bericht getoond of verborgen.
kievit
<June 2024>
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Leeuwerik op paal bij de Fjûrlannen

Leeuwerik.

Mus op maisveld

Mus in maisveld.

Ree in maisveld van Teye Altenburg

Ree in maisveld.

Zwaan met jongen bij Aldeboarn

Zwaan met jongen.

Kievit in vlucht

Kievit in vlucht.

Grutto ringen bij Oldeboorn

Grutto's ringen.

Jonge eenden nog in het nest

Eendekuikens.

Nestkast bij de bossingel

Nestkast in de bosksingel.

Grutto bij de Fjûrlannen

Grutto in Fjûrlannen.

Nest van wulp in de landerijen van Jan de Kam

Nest van Wulp.

Reebok in de maisvelden van Altenburg.

Reebok in maisveld.

Blauwe reiger nabij de Deelen.

Blauwe Reiger.

Grutto op dampaal.

Grutto op dampaal.

Ljip in baltsvlucht.

Kievit in baltsvlucht.

De Deelen

De Deelen.

Ringen jonge Grutto.

Ringen jonge Grutto.

Broedsje ljipaaien.

Broedsje Ljipaaien.

Ledengearkomste op freed 14 maart 2014 om 20.00 oere yn 'De Jister'.
Sluit venster
Up and down

Ledengearkomste op freed 11 maart 2016 om 20.00 oere yn 'De Jister'.


Paartje Grutto's

Wurklist:
1. Iepening.
2. Ynkommen stikken en meidielingen.
3. Ferslach fan de skriuwer. (taheakke)
4. Ferslach fan de skathâlder.
5. Ferslach kaskommisje.
6. Nijs fan de BFVW ledengearkomste.
7. Skoft mei ferlotting.
8. Neisoarch en útkomsten fan 2015.
9. Útkomsten nestkaskes.
10. Propaganda jûn.
11. Rûnfraach en slúting.


It bestjoer
G. v. Norel foarsitter
A. Wiersma skriuwer
G. Knobbe skathâlder
M. Hofstra neisoarch-koördinator
F. Hobma algemien bestjoerslid

Ledengearkomste op freed 14 maart 2014 om 20.00 oere yn 'De Jister'.
Sluit venster
Up and down

Ledengearkomste op freed 14 maart 2014 om 20.00 oere yn 'De Jister'.


Paartje Grutto's

Wurklist:
1. Iepening.
2. Ynkommen stikken en meidielingen.
3. Ferslach fan de skriuwer. (taheakke)
4. Ferslach fan de skathâlder.
5. Ferslach kaskommisje.
6. Bestjoersferkiezing.
ôfgeand en werkiesber : Gerrit van Norel.
tsjinkandidaten melde oant in heal oere foar de ledengearkomste.
7. Nijs fan de BFVW ledengearkomste.
8. Skoft mei ferlotting.
9. Neisoarch en útkomsten fan 2013.
10. Útkomsten nestkaskes.
11. Útrikken wikselbeker “Earste Ljipaai”?
12. Rûnfraach en slúting.


It bestjoer
G. v. Norel foarsitter
A. Wiersma skriuwer
G. Knobbe skathâlder
M. Hofstra neisoarch-koördinator
D. Ploeg algemien bestjoerslid

Nieuw boek van Sake Roodbergen ‘Kieviten en Plevieren, Ljippen en Wilsters’

.
Sluit venster
Up and down

Nieuw boek van Sake Roodbergen ‘Kieviten en Plevieren, Ljippen en Wilsters’.


Kieviten en Plevieren, Ljippen en Wilsters

In maart is bij uitgeverij Wijdemeer het boek ‘Kieviten en Plevieren, Ljippen en Wilsters’ verschenen.
Dit boek is tot stand gekomen met behulp van tientallen schrijvers en fotografen.
De Akkrumer Sake Roodbergen is de initiator en coördinator, maar ook zelf één van de auteurs van dit boek.
Enkele bekende namen die aan het boek hebben meegewerkt zijn :
Theunis Piersma, Eddy Wymenga, Albert Beintema, Nico de Haan, Joop Jukema, Janny Kamstra-Werkhoven, Rintsje Bouma, dr. Robert Sheldon. en de beroemde vogelfotograaf Jan van de Kam.

Ledengearkomste op freed 8 maart 2013 om 20.00 oere yn 'De Jister'.
Sluit venster
Up and down

Ledengearkomste op freed 8 maart 2013 om 20.00 oere yn 'De Jister'.


Paartje Grutto's

Wurklist:
1. Iepening.
2. Ynkommen stikken en meidielingen.
3. Ferslach fan de skriuwer. (taheakke)
4. Ferslach fan de skathâlder.
5. Ferslach kaskommisje.
6. Bestjoersgearstalling.
7. Nijs fan de BFVW ledengearkomste.
8. Skoft mei ferlotting.
9. Neisoarch en útkomsten fan 2012.
10. Útkomsten nestkaskes.
11. Útrikken wikselbeker “Earste Ljipaai”?
12. Rûnfraach en slúting.


It bestjoer
G. v. Norel foarsitter
A. Wiersma skriuwer
G. Knobbe skathâlder
M. Hofstra neisoarch-koördinator
D. Ploeg algemien bestjoerslid

BFVW voert nieuw digitaal telsysteem in.
Sluit venster
Up and down

BFVW voert nieuw digitaal telsysteem in.


Paartje Grutto's

Nieuw gruttosysteem legt precieze broedplaats vast.

De Bond van Friese Vogelwachten heeft een nieuw digitaal registratiesysteem ingevoerd waarmee de weidevogels in Fryslân per weiland kunnen worden geregistreerd.
Tot dusverre gebeurden tellingen met formulieren en werden die alleen in totalen door de 117 vogelwachten gemeld.
De nieuwe methode is drie jaar getest en geeft grote mogelijkheden voor het bijhouden van de vogelstand.
Doordat in het zogenaamde GlS-systeem de broedparen, nesten en alarmerende ouderparen per perceel worden ingevoerd, is het ook mogelijk om daar kaarten van bijvoorbeeld waterschap of provincie aan de koppelen.
Zo is in één oogopslag te zien wat bijvoorbeeld de relatie tussen waterpeil en het aantal vogels is.
Wetenschappers hebben met interesse gereageerd op het systeem van de BFVW.
Het unieke van de Friese aanpak is dat moderne technieken gepaard gaan met de inzet van 5000 vrijwilligers.
Dat zorgt voor een volledigheid die tot nu toe nog niet mogelijk was, aldus de bond.

• Weidevogels voortaan digitaal geregistreerd door vogelwachten
• BFVW kan gegevens digitaal verzamelen en koppelen aan precieze locaties
• Wetenschappers tonen al belangstelling voor GIS-systeem

GlS-systeem
De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) werkt voortaan met een nieuw digitaal systeem voor weidevogelinventarisaties.
Het systeem is door Natuurnetwerk uit Vaassen ontwikkeld en de afgelopen drie jaar uitgebreid getest.
Het systeem is inmiddels zo uitgewerkt, dat de inventarisaties door de BFVW voortaan op deze digitale manier worden uitgevoerd.
Het unieke aan het nieuwe systeem is dat de tellingen van grutto’s en andere weidevogels niet meer per afdeling worden doorgegeven, maar op perceelsniveau.
Broedlocaties zijn op die manier heel precies geografisch vast te leggen, in wat wel de ‘stippenkaart’ genoemd wordt.
„It jout in unyk byld fan de greidefûgels op it boerelan yn Fryslan en soarget foar in protte dûdlikens op lêstige greidefûgel fraachstikken”, laat voorzitter Mient Douma van de commissie Nazorg van de BFVW weten.
Beleidsmedewerker Marco Hoekstra stelt dat de digitale middelen die gebruikt worden op zichzelf niet nieuw zijn, maar dat het wel voor het eerst is dat die op zo’n grote schaal worden toegepast.

„Oerheden lykas de Provinsje en it Wetterskip wurkje al lang mei GlS-systemen.
Dat dogge wy no ek.” Doordat er nu een database ontstaat met nesten, broedparen en alarmerende ouderparen van verschillende weidevogels die te koppelen is aan zulke GlS-systemen, is op detailniveau te onderzoeken welke beheersvormen aanslaan.
„Sa hie ik fân it Wetterskip alle perselen mei plas-drassitewaasjes krigen.
Dér kinne wy ûs stippenkaart dan moai oerhinne lizze.”

Vrijwilligers
De eerste aanvragen van onderzoekers zijn al binnen, want de BFVW beschikt met dit gedetailleerde systeem over een informatiebron waar wetenschappers van watertanden.
„De SOVON wol dit graach brûke foar harren weidevogelbalans’.”
De reden dat SOVON zelf niet over zulke gegevens beschikt, ligt volgens Hoekstra aan de grote groep vrijwilligers waar de BFVW over beschikt.
„SOVON hat de technyk wol, mar net de minsken.
Dat is ûs grutte krêft.” Ook voor de politieke discussie over weidevogelbeheer is het systeem van belang, stelt Hoekstra.
„Der wurdt tocht oer kearngebieten foar greidefugels.
Mei ûs kaart is goed te sjen wêr’t dy socht wurde moatte.”
Dat is in elk geval niet in grote delen van de Walden, Zuidoost-Fryslân of de Bouhoeke, want daar is geen stip te zien.
De bond beschikt over vijfduizend nazorgers, georganiseerd in 117 vogelwachten, die samen ruim 48.000 meldingen in het systeem hebben ingevoerd.
De afgelopen drie jaar is het niet alleen een uitdaging geweest om de technische kant te realiseren, maar ook om de medewerkers de overstap te laten maken van het oude papieren systeem met het invullen van formulieren, naar het digitale systeem.
Dat is gelukt, zegt Hoekstra trots. Op dit moment gebruikt de BFVW het systeem alleen nog voor weidevogels, maar de plannen zijn er om het ook voor andere vogelsoorten te gebruiken.
Ook is er een applicatie voor de smartphone in de maak, zodat het inventarisatiewerk nog sneller kan gebeuren.
„Dan kin it realtime gebeure. It moaie is dat de boer sels ek sjen kin wêr’t de nésten sitte.

Bron: Friesch Dagblad

Vergadering Rayon 8 op 20 november 2012 te Wergea.
Sluit venster
Up and down

Vergadering Rayon 8 op dinsdag 20 november 2012 om 20.00 uur in cafe s' Landswelvaren te Wergea.


Baltsende Futen

Agenda:1. Opening.


1. Verslag 29 november 2011 in Grou.2. Punten van het Hoofdbestuur.3. Punten fûgelwacht Akkrum.1. Punten fûgelwacht Reduzum.1. Punten fûgelwacht Grou.1. Sluiting.
Albert de Vries vindt eerste ljipaai van fûgelwacht Aldeboarn.
Lees meer
Up and down

Albert de Vries heeft op 13 maart 2012 om 16.55 uur het eerste kievitsei van fûgelwacht Aldeboarn gevonden.


Gerrit van Norel en Albert de Vries met het eerste kievitsei

Albert de Vries rechts op de foto heeft net als vorig jaar het eerste kievitsei van fûgelwacht Aldeboarn gevonden.
Het ei is bij Gerrit van Norel voorzitter van fûgelwacht Aldeboarn gelotterd en goed bevonden.
Albert vond het ei op hetzelfde land waar hij vorig jaar ook al het eerste ei vond.


Lotteren van het eerste ljipaai


Joran Ploeg heeft het eerste kievitsei van OBS de Boarne gevonden.
Joran vond op 17 maart een nestje met 3 eieren.Lotteren van het eerste ljipaai


Ledengearkomste op freed 16 maart 2012 om 19.45 oere by “Moeke de Bruin”.
Lees meer
Up and down

Ledenvergadering op vrijdag 16 maart 2012 bij Moeke de Bruin.


Vergaderlogo Toren Oldeboorn

Ledengearkomste op freed 16 maart 2012

om 19.45 oere by “Moeke de Bruin”.Wurklist:


1. Iepening.

2. Ynkommen stikken en meidielingen.

3. Ferslach fan de skriuwer. (taheakke)

4. Ferslach fan de skathâlder.

5. Ferslach kaskommisje.

6. Nijs fan de BFVW ledengearkomste fan 2 maart yn Earnewâld.

7. Skoft mei ferlotting.

8. Neisoarch en útkomsten fan 2011.

9. Útkomsten nestkastkes.

10. Útrikken wikselbeker “Earste Ljipaai”?

11. Rûnfraach en slúting.It bestjoer

G. v. Norel foarsitter

A. Wiersma skriuwer

G. Knobbe skathâlder

M. Hofstra neisoarch-koördinator

D. Ploeg algemien bestjoerslid


De agenda en de notulen van 2011 kunnen gedownload worden op de download pagina.
Webbeheer Fûgelwacht Aldeboarn (Vogelwacht Oldeboorn).

Weidevogelkennisdag donderdag 8 maart a.s. 9.30 uur in De Buitenplaats.
Lees meer
Up and down

Weidevogelkennisdag donderdag 8 maart a.s. 9.30 uur in De Buitenplaats.


Logo Boerennatuur

Bestemd voor: - ANV’s in Friesland
- ANV’s in Groningen, Drenthe en Flevoland
- bestuur BoerenNatuur
- relaties BoerenNatuur
- agrarische pers en pers in Friesland
-------------------------------------------------------------------------------

De organiserende partijen,
Provinsje Fryslân,
BFVW,
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer,
It Fryske Gea,
Nij Bosma Zathe (WUR) en BoerenNatuur,
nodigen u van harte uit voor de Weidevogelkennisdag Friesland 2012.
Deze dag wordt gehouden op donderdag 8 maart a.s.
De Weidevogelkennisdag vind plaats in De Buitenplaats in Earnewâld en begint om 9.30 uur.
Tijdens de weidevogelkennisdag wordt de meest recente kennis over weidevogelbescherming en weidevogelbeheer uitgewisseld.
Dit jaar wordt onder andere nader ingegaan op de aantalsontwikkeling en het voortplantingssucces van de Grutto in relatie tot beheer en gebiedskenmerken.
Met voorbeelden van succesvolle weidevogelgebieden worden handvaten aangereikt voor het opplussen van minder succesvolle gebieden.
Ook de ecologie van soorten als de Vos en de Tureluur komt aan bod.
Bijzondere gast is gedeputeerde Johannes Kramer van de Provincie Fryslân.
Opgave voor deze dag kan via de website van BoerenNatuur.
Opgave kan tot 1 maart a.s.

Ledenvergadering BFVW 2 maart 2012 20.00 uur in ‘de wiidpleats’ Earnewâld.
Lees meer
Up and down

Algemene ledenvergadering BFVW vrijdag 2 maart 2012 20.00 uur in ‘de wiidpleats’ te Earnewâld.


Logo Boerennatuur

De algemene ledenvergadering van de BFVW wordt gehouden op vrijdag 2 maart 2012 om 20.00 uur in ‘de wiidpleats’ te Earnewâld.
Extra jaarverslagen kunnen besteld worden via de heer E.J. van Marum (marum001@hetnet.nl).
Voorafgaand aan de ledenvergadering liggen deze klaar tegen contante betaling (€ 3,- per stuk).
De BFVW kwitanties zijn te bestellen via het bondsbureau of af te halen tijdens de ALV.
Er worden de komende tijd weer veel ledenvergaderingen gehouden door de vogelwachten.
Eventuele mutaties in het bestuur van de plaatselijke vogelwacht graag tijdig doorgeven via www.aaisykjen.nl en aan het bondsbureau of de secretaris van de BFVW.
Het bestuur houdt zich van harte aanbevolen voor kopie van lokale vogelwachten ten behoeve van de website en/of Vanellus.
Uw inzending kunt u sturen naar info@bfvw.nl
De rechtszaak m.b.t. het aaisykjen is vastgesteld op 6 februari 2012.
Het gebruik van de BFVW e-mail adressen verloopt nog niet naar wens.
Wil iedereen dit installeren en gebruiken? Voor informatie kunt u contact opnemen met het bondsbureau (info@bfvw.nl)

Webbeheer Fûgelwacht Aldeboarn (Vogelwacht Oldeboorn).


Pieter Breuker's Kostelijke koopwaar.
Lees meer
Up and down

Pieter Breuker's Kostelijke koopwaar.
Een heruitgave van De kunst van het eieren zoeken (1857) van Fokke Atzes Dijkstra uit Aldeboarn.


Kostelijke koopwaar

De geschiedenis van het kievitseieren zoeken en de handel daarin vanaf 1850.
Pieter Breuker heeft het boekje "De kunst van het eierzoeken" van Fokke Atzes Dijkstra (1857) opnieuw uitgegeven, onder de naam Kostelijke koopwaar.
Het boekje is aangevuld met een beschrijving van het leven van Fokke Atzes.
Het zoeken naar kievitseieren was in Fryslân tot in de twintigste eeuw voornamelijk een economische bezigheid.
Arme dagloners die de kunst verstonden, konden er in het voorjaar hun brood mee verdienen.
Een goede eier zoeker, kon 1 tot 2 gulden per dag verdienen.
De handel in kievitseieren in deze arme tijden wordt uitvoerig beschreven.
Op 4 februari 2012, de sterfdag van Fokke Atzes Dijkstra (1877), is het eerste exemplaar door
dr. Pieter Breuker overhandigd aan Mark Brouwer voorzitter van de BFVW.
Museum "Aldheidskeamer Uldrik Bottema" te Aldeboarn organiseerde deze dag.
Meint Hofstra was namens ons bestuur aanwezig op deze dag.
Het museum was nauw betrokken bij het tot stand komen van het boekje.
In het museum is een tentoonstelling over "Fokke Atzes Dijkstra (1807 - 1877) en de Kunst van het eieren zoeken.
Het ISBN nummer van het boekje is 978-90-8185-210-4.

Webbeheer Fûgelwacht Aldeboarn (Vogelwacht Oldeboorn).Aanpasssingen van de website februari 2012.
Lees meer
Up and down

Aanpassingen aan de nazorg- en stippenkaart.


Themakaart met nazorggebieden Fugelwacht Aldeboarn

Uitbreiding van de Google Maps nazorg- en stippenkaart.
Google Maps bied de mogelijkheid om overlays lijnen polygonen informatielabels enz. te presenteren op de kaart.
Wij hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt om onze gebieden op de kaart zichtbaar te maken.
Tevens zit er aan elk gebied informatie die middels labels zichtbaar gemaakt kan worden.
Aan de rechterkant van de kaart zit een menu waarmee items aan en uit gezet kunnen worden.
Op de afbeelding hieronder zie je het instellingenmenu.

Het instelmenu van de stippenkaart van vogelwacht Oldeboorn

Als er in een gebied een muisklik wordt gegeven wordt de informatie van dat gebied zichtbaar in een informatielabel.
Nog niet aan alle gebieden is de volledige informatie gekoppeld omdat dit bij het webbeheer van de site nog niet allemaal bekend is.
Dit wordt zeer binnenkort afgerond na overleg met de nazorgcoördinator.
Op de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van een informtielabel.

Google Maps Infowindow with text and image

Het gedeelte stippenkaart (nestposities) is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers.
Hiervoor is een inlogcode en een wachtwoord nodig.
Op de afbeelding hieronder zie je een klein stukje stippenkaart.


Op de stippenkaart zijn de nestposities van de verschillende vogelsoorten aangegeven zoals bijvoorbeeld Kievit Grutto Tureluur Scholekster Wulp Veldleeuwerik Krakeend Slobeend enz.

Zoals eerder al beschreven is nog niet alles voor 100% af.
Dit geld ook voor de stippenkaart de gegevens hiervoor worden ingewonnen via aaisykjen.nl.
Daar hebben ze echter maar een paar hoofdsoorten met daarnaast overige soorten.
Dit maakt het lastig om de gegevens snel te kunnen verwerken.
Tevens komt het voor dat daar stippen precies opelkaar staan.
Wij gaan onze site aanpassen wat soorten betreft, zodat wij in de toekomst de gegevens sneller kunnen verwerken.
De aantallen bij de soorten in ons stippenkaart menu kloppen door bovenstaand gegeven dan ook nog niet.
De aantallen broedparen was in 2011 groter dan in ons menu is aangegeven.
Binnenkort worden deze gegevens aangepast.


Webbeheer Fûgelwacht Aldeboarn (Vogelwacht Oldeboorn).Aanpasssingen van de website december 2011 en januari 2012.
Lees meer
Up and down

Website logo Fugelwacht Aldeboarn Vogelwacht Oldeboorn

Aanpassingen website www.fugelwacht-aldeboarn.nl
Naast wat kleine aanpassingen op de verschillende pagina's van onze website is met name de pagina fotos behoorlijk uitgebreid.
Op onze fotos pagina is de fotoviewer zoals we die kenden blijven bestaan.
Er zijn wel wat kleine aanpassingen doorgevoerd.
Naast deze viewer is er nu ook een optie om een fotoboek te openen.
Zie afbeelding hieronder.


Het keuze menu voor de fotoopties

Bij de startpagina van fotospagina kun je nu kiezen voor de oude viewer en het nieuwe fotoboek.
In het fotoboek krijg je een overzicht van foto's van de gekozen sessie te zien.
Afhankelijk van het aantal fotos van de sessie wordt het fotoboek opgedeeld in bladzijden van 20 fotos.
Bovenaan de pagina staan knopjes om van pagina te wisselen.
Zie afbeelding hieronder.


Bladzijden van de fotopagina

Door op een foto te klikken wordt deze vergroot, tevens zit er dan een menu onder waarmee je door de foto's kunt navigeren.
Zie afbeelding hieronder.


Onder de foto zit een navigatie menu

Onze website werd altijd getest met Internet Explorer.
We kwamen erachter dat met de chrome browser van google en met de browser van FireFox een paar items niet goed werten.
Zoals bijvoorbeeld het in- en uitzoomen van fotos met de fotoviewer.
Dit is hersteld en werkt nu ook goed in de genoemde browsers.

Bij nieuwe updates van de website gaan we deze eerst testen met de volgende browsers.
Internet Explorer (Microsoft)
Chrome (google)
FireFox (Mozilla)
Vooraankondiging rayonbijeenkomst rayon 8 op dinsdag 29-11-2011.
Lees meer
Up and down

Almerende kievit


Rayonbijeenkomst 29-11-2011 om 20.00uur in Hotel Oostergoo in Grou.
De rayonbijeenkomst betreft de vogelwachten van
Akkrum, Idaarderadeel-Noord, Jirnsum, Leeuwarden/Huizum, Lekkum/Miedum, Oldeboorn, Raerderhim, Reduzum, Terhorne, Wirdum en de BFVW.


Contactavond van de BFVW op donderdag 3 november 2011.
Lees meer
Up and down

Baltsende Futen


Contactavond van de BFVW op donderdag 3 november 2011 in de Wiidpleats Koaidyk 8c Earnewâld

Agenda :

1 Opening door de voorzitter,de heer Mark Brouwer

2 Mededelingen

3 Presentatie predatierapport

4 Jaar van de boerenzwaluw
- Presentatie B van den Brink, boerenzwaluwkenner bij uitstek.

Pauze

5 Commissie broedzorg

6 Commissie Nazorg

7 Commissie Educatie
- Korte film van Joan Brink over de jeugdvogelwachtdag 2010 en 2011

8 Sluiting

Namens het hoofdbestuur van de BFVW,

W.Bosgra

Artikel over Fûgelwacht Aldeboarn in de Vanellus van AUGUSTUS 2011.
Lees meer
Up and down


Artikel over Fûgelwacht Aldeboarn in de Vanellus van AUGUSTUS 2011.
In de Vanellus van Augustus 2011 bij het item Wachtwoord dit keer een artikel over Fûgelwacht Aldeboarn.
Het artikel gaat over de samenwerking van agrarische natuurverenigingen de jagers en de nazorgers van de plaatselijke vogelwachten.
Lees er meer over in het blad Vanellus.

De foto uit het blad Vanellus
Jeudvogelwachtdag zaterdag 28 mei.
Lees meer
Up and down

foto

Jeudvogelwachtdag zaterdag 28 mei.
Dit jaar is de Jeugd Fûgelwachtdei op een superlocatie.
Namelijk het ruige en ongerepte buitendijksgebied Noorderleech achter Hallum.
Jullie zijn welkom op zaterdag 28 mei om 9.00 uur.
Bij het nieuwe informatie centrum van It Fryske Gea, Noorderleech 5 in Hallum.
Het programma duurt tot circa 12.30 uur.

Opgeven kan tot 15 mei a.s. via fugelwacht@gmail.com of na kantoortijd bellen met 06-53940608.

Extra algemene leden vergadering.
Lees meer
Up and down

foto

Extra algemene leden vergadering.

Uitnodiging voor een extra algemene leden vergadering van de BFVW, te houden op
donderdag 19 mei te Wirdum zalencentrum Duhoux s'avonds om 20.00 uur.

Agenda:
   1. Opening.
   2. Benoeming hoofdbestuurslid, nieuwe voorzitter.
       Omdat volgens de statuten de voorzitter benoemd moet worden door de leden (wachten) is deze vergadering georganiseerd.
       Aftredend en niet herkiesbaar De heer Geart Benedictus.
       De heer Mark Brouwer te benoemen als nieuwe voorzitter.
       Tenminste vijf leden (vogelwachten) kunnen een tegenkandidaat indienen, voor 28 april , dit in overeenstemming met de statuten.
  3. Rondvraag.
  4. Sluiting.
     
      Namens het hoofdbestuur van de BFVW,

      G.Benedictus, voorzitter
      W. Bosgra, secretaris

Fleanende brigade.
Lees meer
Up and down

foto

Fleanende brigade.
Een vliegende brigade van vogelwachters helpt boeren in en rondom Oldeboorn met het behoud van weidevogels.
De boeren tussen Haskerdiken en Grou krijgen subsidie voor het behoud van weidevogelnesten.

Vrijwilligers van de vogelwacht helpen daarbij, maar zij zijn niet altijd beschikbaar.
Daarom is de vliegende brigade opgericht met vrijwilligers die wel van het ene op het andere moment helpen kunnen.

In fleanende brigade fan fûgelwachters helpt boeren yn en om Aldeboarn mei it behâld fan greidefûgels.
De boeren tusken Haskerdiken en Grou krije subsydzje foar it behâld fan greidefûgelnêsten.

Frijwilligers fan de fûgelwacht helpe dêrby, mar dy binne net altiten beskikber.
Dêrom is der in fleanende brigade foarme mei frijwilligers dy't wol fan it iene op it oare momint helpe kinne.

Fûgelwacht Aldeboarn online.
Lees meer
Up and down


foto

Fûgelwacht Aldeboarn online.
Op 16 april 2011 is de website van de fûgelwacht online gegaan.
Op deze site willen we laten zien waar wij ons zoal mee bezighouden.
Vroeger bestond het werk van de fûgelwacht voornamelijk uit het beschermen van weidevogelnesten.
Tegenwoordig houden we ons ook bezig met nestkasten en broedvogel monitoring projecten.
Met deze website hebben we eerst wat ervaring opgedaan op de gratis hostruimte van een kabelbedrijf.
Omdat daar toch beperkte mogelijkheden waren, zijn we nu in zee gegaan met een hostingbedrijf.
Nog lang niet alles is klaar en perfect, maar daar gaan we nog hard aan werken.
Opmerkingen sugesties en tips zijn van harte welkom. Hiervoor kunt u mailen naar het webbeheer van fugelwacht Aldeboarn.
M.vr.gr. webbeheer Fûgelwacht Aldeboarn.


foto
Tureluur
Gezicht op Aldeboarn
0
3
6
9
0
4
0

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :