Historie Fûgelwacht Aldeboarn

De historie van Fûgelwacht Aldeboarn is begonnen op 8 januari 1926.
Op deze datum werd de Vereniging tot Bescherming van Eenden te Oldeboorn opgericht.
Op 10 april 1946 is deze vereniging verdergegaan als Fûgelwacht Aldeboarn.
Op 8 januari 1926 werd door J. Bleeker burgemeester van Utingeradeel een vergadering bijeengeroepen om de oprichting van de Vereniging tot Bescherming van Eenden te bespreken.
Er werd een voorlopig bestuur gevormd, waarin J Bleeker J Kramer H de Jong en L Bottema zitting namen.

Het eerste notulenboekje.

Kaft 10 april 1926


Doelstelling van het voorlopige bestuur was om zo snel mogelijk een nieuw bestuur te benoemen.
Het nieuwe bestuur kwam er snel en bestond uit de volgende personen.

Voorzitter : S Wijbenga
Penningmeester : S de Vries
Secretaris : H Poppes
Bestuurslid : J Wierda
Bestuurslid : J Kramer

De contributie voor het lidmaatschap bedroeg in de beginjaren 10 cent.
Iedereen die in het voorjaar een eendenkorf uit had staan moest daarvoor een houtje aanvragen.
De kosten hiervoor waren 10 cent.
De houtjes werden bij Halbertsma in Grou gemaakt voor 2 cent per stuk.
Ze kregen het opschrift Bescherming van Eenden te Oldeboorn.
Men wou ook andere soorten eenden introduceren.
Hiervoor werden in 1926 200 eendeeieren
a 15 cent per stuk gekocht bij G Bankersen
te Starnmeer bij West Graftdijk.
De eieren werden per spoor aangevoerd, vrachtkosten f1.70.
Deze eieren werden door de Aldeboarnster dorpseenden uitgebroed.
Elk jaar werd er bekeken hoe de verhouding eenden en woerden er voor stond.
Overtollige woerden werden gedood en daarna onder de leden verloot.

In de oorlogsjaren was er weinig tot geen controle in het veld als het om eierzoeken ging.
Men trok zich ook weinig aan van de sluitingstijd van het zoeken.
Daarom werd de doelstelling van de eendenvereniging uitgebreid.
Men ging zich nu ook bezighouden met de bescherming van weidevogels.
Dit was de reden dat de eendenvereniging op 10 april 1946 overging in Fûgelwacht Aldeboarn Weidevogelbescherming is nog steeds een van de kerntaken van de fûgelwacht.
Maar we houden ons tevens bezig met het plaatsen van nestkasten en met broedmonitoringsprojecten. (BMP tellingen.) BMP tellingen vinden vooral plaats bij de natuurverenigingen bij Aldeboarn.

Advertentie.

Advertentie eendenvereniging

De eerste bladzijde uit het notulenboekje.

Notulen 10 april 1926

Eendekorven.

Eendekorven in de Wjittering

Eend met kuikens.

Eend met kuikens

Ook voor de oprichting van de eendenvereniging waren de Boarnsters al actief in het veld.
Zie abeelding hieronder uit Boarn, sa't it wie, sa't it is! van S. de Groot.

Aaisykersploeg 1914

Vogelwacht Oldeboorn

Grutto
Met de schouw op de Boarne
0
3
6
6
5
3
9

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :