Fûgelwacht Aldeboarn en Agrarische Natuur Verenigingen.

In het werkgebied van onze vogelwacht bevinden zich twee ANV's.

1. Vereniging voor Ganzenopvang "Rûnom de Deelen" en Weidevogelbeheer "De Fjûrlannen"

2. Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer "Tusken Boarn en Swette".

Vereniging voor Ganzenopvang Runom de Deelen en Weidevogelbeheer de Fjurlannen
Gebied van Vereniging voor Ganzenopvang Runom de Deelen en Weidevogelbeheer de Fjurlannen
Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Tusken Boarn en Swette.
Gebied van Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Tusken Boarn en Swette.

Weidevogelbescherming in gebieden van Agrarische Natuur Verenigingen.

In de loop der jaren is de mechanisatie en de productiviteit op de boerenbedrijven sterk toegenomen.
Ruilverkavelingen en verlaging van de waterstanden hebben met zich meegebracht dat boeren nu met veel grotere machines veel vroeger het land in kunnen.
Voor de weidevogels, zoals de kievit, grutto, tureluur, scholekster, wulp en veldleeuwerik betekend dit dat hun broedtijd en het groot brengen van de kuikens steeds meer in het gedrang komt.
Met de toepassing van agrarisch natuurbeheer houden boeren rekening met de rust en bescherming van weidevogels.
Fûgelwacht Aldeboarn helpt hen hierbij door het opzoeken en markeren van de nesten.
Deze nesten worden door de vogelwachters aangegeven op een stippenkaart die een plaats heeft op het boerenbedrijf.
Op deze manier heeft de boer altijd inzicht op welke percelen zich nesten bevinden en wat de lokatie daarvan is.
Tijdens werkzaamheden zoals weideslepen, gieren maaien ploegen enz. kunnen deze gemarkeerde nesten gespaard worden.
In overleg met de boer kunnen onze vogelwachters nestbeschermers plaatsen in weilanden waar vee loopt.
Nestbeschermers zijn meestal gemaakt van betonijzer en worden over het nest geplaatst zodat het vee niet op de nesten kunnen gaan staan.
Tevens verzorgen vogelwachters van fûgelwacht Aldeboarn BMP tellingen. (Broedpaar Monitorings Projecten)
Deze tellingen hebben tot doel om inzicht te krijgen over het aantal broedparen wat zich in een bepaald gebied bevind.
Door deze tellingen jaarlijks of om een aantal jaren te herhalen wordt zichtbaar gemaakt hoe de populaties van de verschillende soorten weidevogels zich ontwikkelen. Door het gras later te maaien kunnen de boeren de vogels meer rust bieden, het gevolg hiervan is dat de boer een deel van zijn opbrengst verliest.
Voor deze verliezen kunnen compenserende vergoedingen aangevraagd worden.
Uit onderzoek blijkt dat broedparen van weidevogels in gebieden van agrarische natuurverenigingen meer kuikens produceren als in gebieden zonder agrarisch natuurbeheer.


Kievit op het nest
Grutto
Grutto
Scholekster in weiland
Tureluur
Scholeksters in vlucht
Veldleeuwerik
Kievit met kuiken
Hulp tijdens ploegwerkzaamheden
Grutto op paal
Gruttonest met 4 eieren
Weiland met ljippen bij Aldeboarn
Jonge grutto's in hun nest
Alarmerende kievit
Gezicht op Aldeboarn
0
3
6
6
5
4
3

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :